Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 14:46

Παρατηρητήριο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο Κύκλος Ιδεών θέτει σε λειτουργία «Παρατηρητήριο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης » που θα διατεθούν από την ΕΕ στη χώρα μας με τη μορφή επιχορηγήσεων ή δανείων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών  πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις οικονομίες των κρατών μελών. 

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου και η πρώτη  παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής Πισσαρίδη σηματοδοτούν την ανάγκη ο εθνικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση αυτής της μεγάλης  πρόκλησης  να κινηθεί με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και  με μη συμβατικό τρόπο. Δεν πρόκειται για τη διαχείριση ενός διπλάσιου ή τριπλάσιου σε όγκο ΕΣΠΑ,  αλλά για την ευκαιρία να αλλάξει κλίμακα η ελληνική οικονομία και να υπερβεί οριστικά διαρθρωτικές αδυναμίες και υστερήσεις.

Παρατηρητήριο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η ευθύνη των σχετικών αποφάσεων ανήκει προφανώς στα αρμόδια όργανα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Η εξαρχής  συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στο σχεδιασμό  είναι απολύτως αναγκαία. Οι επεξεργασίες  και οι προτάσεις των ειδικών έχουν βαρύνουσα σημασία. Η  εναρμόνιση με τους κανόνες διαχείρισης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα θεσπίσει η ΕΕ είναι κομβικής σημασίας για την απορρόφηση όσο γίνεται περισσότερων κονδυλίων. Η άμεση ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα και της επιχειρηματικής κοινότητας όλων των επιπέδων είναι προϋπόθεση  εκ των ων ουκ άνευ  για την επιτυχία του εγχειρήματος. Οι  απόψεις των παραγωγικών δυνάμεων και των κοινωνικών εταίρων πρέπει να ασκήσουν ουσιώδη επιρροή.  Πέραν όμως όλων αυτών, η κοινωνία των πολιτών, στους κόλπους της οποίας λειτουργεί ο Κύκλος Ιδεών, έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμβάλλει με ιδέες, με  καλόπιστες και δημιουργικές παρατηρήσεις, με τον εντοπισμό προβλημάτων, με πρόσθετες εγγυήσεις διαφάνειας.

Το Παρατηρητήριο του Κύκλου Ιδεών περιλαμβάνει καταρχάς μια ομάδα έργου που την απαρτίζουν  πρόσωπα  με μεγάλη πολιτική, επαγγελματική και διοικητική  εμπειρία, με βαθειά γνώση των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών διαδικασιών, με επιστημονική εξειδίκευση που στρατεύονται εθελοντικά στην προσπάθεια αυτή. Πρώην υπουργοί, και γενικοί γραμματείς, πρώην  στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθηγητές ΑΕΙ, πρώην ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.  

Το Παρατηρητήριο διαθέτει τον δικό του διαδικτυακό τόπο, ekyklos.watch, συγκροτεί τράπεζα δεδομένων και είναι απολύτως ανοικτό σε συνεργασίες με άλλες δεξαμενές σκέψης, ινστιτούτα ή άλλους παρόμοιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τους  κοινωνικούς εταίρους και την ΟΚΕ, με τον ιδιωτικό τομέα και με όποιον ( φυσικό ή  νομικό πρόσωπο ) μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. 

Στην πρώτη φάση αντικείμενο του Παρατηρητηρίου είναι ο σχεδιασμός για την κατανομή και αξιοποίηση των πόρων, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου.

Στη δεύτερη φάση αντικείμενο του Παρατηρητηρίου θα είναι η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού και της λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου στην πράξη.

Ο Κύκλος Ιδεών οργανώνει στις 21-23 Σεπτεμβρίου το τέταρτο συνέδριο του με το γενικό τίτλο « Η Ελλάδα Μετά». Το ειδικότερο θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: «Μετά (;) την πανδημία». Σε πολλούς από τους κύκλους συζητήσεων του συνεδρίου θα παρουσιαστεί και θα δοκιμαστεί η προετοιμασία που θα έχει γίνει έως τότε από το Παρατηρητήριο για το αντικείμενο της πρώτης φάσης της λειτουργίας του.